Big EIT
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0 แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th , งานประชาสัมพันธ์