× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 • ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Docs)
 • ระบบประเมินการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์
 • ระบบนำส่งข้อมูล TQF-RBRU (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • ระบบตรวจสอบประวัติบุคลากร
 • ระบบส่งหลักฐานเพื่อขอรับเงินรางวัล
 • ระบบรายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • ระบบจองการใช้ห้องสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • ระบบฐานข้อมูลข้อสัญญาความร่วมมือ
 • อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดจันทบุรี
 • RBRU SDGs | เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าว/ภาพกิจกรรม

  พัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลลำหรับนักศึกษา

  รางวัลแห่งความสำเร็จ

  นักศึกษาปัจจุบัน

 • กองบริการการศึกษา
 • หอสมุดกลาง
 • ระบบบริการการศึกษา
 • RBRU MOOC
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
 • ระบบห้องสมุด ดิจิตัล
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ปฏิทินการเรียนการสอน
 • ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบฐานข้อมูลวิจัย อิเล็กทรอนิกส์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายไร้สายออนไลน์
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)
 • Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai