× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

เบอร์โทรศัพท์

039-319111 ต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในดังตารางต่อไปนี้
ลำดับ อาคาร สถานที่ ฝ่ายงาน เบอร์ภายใน มือถือ โทรศัพท์
1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 10199
2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) สำนักงานอธิการบดี เลขาหน้าห้อง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 10198 086-3187855
3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง 10159
4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - กลุ่มงานพัสดุ ระบบ GF MIS 10110
5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - กลุ่มงานพัสดุ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 10111 084-5630022 039-471081
6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - กลุ่มงานพัสดุ งานบริหารงานทั่วไป 10112,10113
7 อาคารโรงรถ กองกลาง โรงรถ 10104
8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 10100
9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง งานบริหารงานทั่วไป 10101 039-417069
10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - กลุ่มงานการเงิน หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 10109
11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - กลุ่มงานการเงิน งานตรวจสอบหลักฐาน ทางการเงิน งบรายได้ 10105
12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - กลุ่มงานการเงิน งานตรวจสอบหลักฐาน ทางการเงิน งบ งปม. 10107
13 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - กลุ่มงานการเงิน งานบัญชี 10106
14 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - กลุ่มงานการเงิน เคาน์เตอร์จ่ายเงิน 10108
15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 10119
16 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 10115,10116 080-0937766 039-471082
17 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ งานวินัยและนิติการ 10117,10118
18 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - เลขานุการและสวัสดิการ เลขานุการและสวัสดิการ 10120
19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย หัวหน้ากลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย 10123
20 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย งานบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย 10124 081-9456329 039-471661
21 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ งานบริหารงานทั่วไป 10130,10131,10132 081-9456343
22 อาคาร 16 เรือนพยาบาล อาคารสถานที่และบริการ เรือนพยาบาล 10139
23 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ งานโยธา 10138
24 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ 10155
25 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 ตึก 36 10140
26 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ศูนย์รำไพ อาคาร 36 10156
27 ตู้ยามหอพักหญิง กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ป้อมยามหอหญิง 10158
28 ตู้ยามสุขุมวิท กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ป้อมยามสุขุมวิท ประตู 3 10156
29 ตู้ยามรักศักดิ์ชมูล กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ป้อมยามรักศักดิ์ชมูล ทางเข้าประตู 1 10157
30 สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์เครดิตยูเนียน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 10030 039-471075
31 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน 10160
32 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน งานบริหารงานทั่วไป 10161
33 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง ศูนย์บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ (RBRU INFORMATION CENTER) 10165 039-319111
34 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองนโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 10168 086-4402984 039-471053
35 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 10169
36 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองนโยบายและแผน งานงบประมาณ 10170
37 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองนโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 10171
38 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานบริการวิชาการ 10172
39 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 19994
40 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองนโยบายและแผน งานแผนงาน/งานสารสนเทศ 10173
41 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง หัวหน้างานงานประชาสัมพันธ์ 10164
42 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง ห้องงานประชาสัมพันธ์ 10166
43 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองบริการการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 10178
44 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองบริการการศึกษา ผู้อำนวยการกอง กองบริการการศึกษา 10179
45 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองบริการการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 10180
46 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา 10181 086-4403201 039-471070
47 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองบริการการศึกษา ฝ่ายแนะแนว 10182 086-4403201,089-8337541 039-471070
48 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองบริการการศึกษา งานทะเบียน 10183
49 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองบริการการศึกษา งานทะเบียน 10184
50 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองบริการการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษา 10185
51 อาคาร 11 (คณะนิเทศศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์ คณบดี 11299
52 อาคาร 11 (คณะนิเทศศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการคณะนิเทศศาสตร์ 11290
53 อาคาร 11 (คณะนิเทศศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์ สำนักงานคณะนิเทศศาสตร์ ธุรการ 11200 086-4457171 039-471063
54 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 10631
55 อาคาร 10 อาคารเรียนรวม บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี 11399
56 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) สภาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 10162
57 อาคาร 10 อาคารเรียนรวม บัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงาน 11390
58 อาคาร 10 อาคารเรียนรวม บัณฑิตวิทยาลัย ธุรการคณะ 11300,11301 089-8336601 039-471061
59 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) สำนักบริการวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 11499
60 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) สำนักบริการวิชาการ หัวหน้าสำนักงาน 11490
61 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) สำนักบริการวิชาการ ธุรการสำนักบริการวิชาการ 11400 081-8113048
62 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) สำนักบริการวิชาการ อาคารโรงผลิตน้ำดื่ม 11430
63 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองบริการการศึกษา งานหลักสูตรแผนการเรียน 10186,10187 089-8337143 039-471070
64 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) สำนักบริการวิชาการ สำนักทรัพย์สินและจัดหารายได้ 11440 088-2781530
65 โรงแรมริมกรีน สำนักบริการวิชาการ โรงแรมริมกรีน 11410 039-471050,039-471681
66 โรงแรมริมกรีน สำนักบริการวิชาการ โรงแรมริมกรีน 11411
67 โรงแรมริมกรีน สำนักบริการวิชาการ โรงแรมริมกรีน 11412
68 สนามกอล์ฟ สำนักบริการวิชาการ สนามกอล์ฟ คลับเฮ้า 11420 039-335493
69 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 10188 086-4402974,081-9456315
70 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ 10190
71 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา 10192
72 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 10191
73 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา 10193
74 อาคาร 1 (คณะครุศาสตร์) คณะครุศาสตร์ คณบดี 10299
75 อาคาร 1 (คณะครุศาสตร์) คณะครุศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน 10290
76 อาคาร 1 (คณะครุศาสตร์) คณะครุศาสตร์ ธุรการคณะ 10200 086-4402826 039-471071
77 อาคาร 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โรงเรียนสาธิต 10210 039-471066
78 อาคาร 10 อาคารเรียนรวม คณะนิติศาสตร์ คณบดี 11599
79 อาคาร 10 อาคารเรียนรวม คณะนิติศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน 11590
80 อาคาร 10 อาคารเรียนรวม คณะนิติศาสตร์ ธุรการคณะ 11500
81 อาคาร 10 อาคารเรียนรวม คณะนิติศาสตร์ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ 11502
82 อาคาร 18 อาคารคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณบดี 11699
83 อาคาร 18 (คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์) คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณบดี 11699
84 อาคาร 18 อาคารคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ หัวหน้าสำนักงาน 11690
85 อาคาร 18 (คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์) คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ หัวหน้าสำนักงาน 11690
86 อาคาร 18 อาคารคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ธุรการคณะ 11600 088-2781612
87 อาคาร 18 (คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์) คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ธุรการคณะ 11600 088-2781612
88 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ผู้บริหาร อธิการบดี 19999
89 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 19998
90 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 19997
91 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 19996
92 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 19993
93 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ผู้บริหาร เลขานุการอธิการบดี 19991,19992 081-3774966 , 080-8214847
94 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 10171
95 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 10790
96 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 19986
97 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ผู้ช่วยอธิการบดี เลขารองอธิการบดี 19980
98 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดี 10399
99 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าสำนักงาน 10390
100 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 10301,10302 086-4815483 039-471073
101 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายวางแผน 10398
102 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 10397
103 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 10396
104 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารช่างเกษตร 10320
105 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องโสตทัศนุปกรณ์ ชั้น 1 10305
106 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 1 10306
107 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 2 ห้อง 22201 10307
108 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 2 ห้อง 22204 10308
109 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 2 ห้อง 22208 10309
110 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 3 ห้อง 22302 10310
111 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 4 ห้อง 22401 10311
112 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 4 ห้อง 22403 10312
113 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 4 ห้อง 22406 10313
114 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 4 ห้อง 22402 10314
115 อาคารคณะเกษตร(หลังเก่า) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตึกวิทย์ - อาคาร (อาคาร 21) อาคารเกษตร(หลังเก่า) 10330
116 อาคารคณะเกษตร(หลังเก่า) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตึกวิทย์ - อาคาร (อาคาร 21) อาคารเกษตร(หลังเก่า) 10331
117 อาคารวิจัย(โดม) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารวิจัย(โดม) 10340
118 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลีนิคเทคโนโลยี 10350
119 อาคาร 23 อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 10360
120 อาคาร 26 อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้น 1 (อาคาร 26) 10370
121 อาคาร 26 อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้น 2 (อาคาร 26) 10371
122 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมชัยพฤษ์ 10380
123 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดี 10499
124 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หัวหน้าสำนักงาน 10490
125 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ธุรการคณะ 10400 086-4403058 039-471062
126 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชม ห้อง 321 10525
127 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 10460
128 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 10440
129 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 10450
130 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการงานวิศวกรรม(ปริญญาโท) 10422
131 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10431
132 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี 10599,10597
133 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน 10590
134 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรการคณะ 10500,10501
135 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10502 086-4403109 039-471079
136 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกันคุณภาพคณะ 10505
137 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ปริญญาเอก 10520
138 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชม ห้อง321 10525
139 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ห้อง 324 10535
140 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ห้อง 327 10536
141 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 336 10550
142 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สาชาวิชารัฐศาสตร์ ห้อง 334 10515
143 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (อาคาร 35) 10510,10540
144 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน 10511
145 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ (อาคาร 35) 10510
146 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) อาคาร 35 (โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ศูนย์ภาษา 10510
147 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ คณบดี, รองคณบดี 10699,10698
148 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 หัวหน้าสำนักงาน 10690
149 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ 10600 086-4403163 039-471080
150 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานกิจการนักศึกษา 10691
151 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา 10692
152 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานโสตทัศน์ปกรณ์ 10693
153 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานวิชาการและบริการการศึกษา 10694
154 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานพัสดุ 10695
155 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดี 10799
156 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าสำนักงาน 10790
157 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธุรการคณะ 10700,10701
158 อาคาร 7 (อาคารคหกรรม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 10780,10781
159 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10740
160 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาฟิสิกส์ 10730,10731
161 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี 10710,10711
162 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา(หน.ภาควิชา) 10720,10721
163 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์ 10750
164 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการ 10899
165 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าสำนักงาน 10890
166 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) สถาบันวิจัยและพัฒนา ธุรการสถาบันวิจัย 10800 086-4402639 039-471056
167 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง หอสมุดกลาง 10950
168 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ หอสมุดกลาง 10950
169 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าหอสมุด หอสมุดกลาง 10913
170 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยพัฒนา หอสมุดกลาง 10953
171 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10990 086-4402869 039-471065
172 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10929 086-4402869
173 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10999
174 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10980
175 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้า กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 10930
176 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการและซ่อมบำรุง กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10955
177 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ MIS (ระบบบริการการศึกษา) กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10910
178 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ MIS(ระบบ E-doc,ระบบ MIS, ประเมินการเรียนการสอน) กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10902
179 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานระบบเครือข่าย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Email google,ลงทะเบียน MACAddress) 10920
180 อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการ 11099
181 อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน หัวหน้าสำนักงาน 11090
182 อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน งานบริหารงานทั่วไป 11000 086-4402867 039-471064
183 อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน งานบริหารงานทั่วไป 11001
184 อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ห้องประชุมวังเพชร อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม 11002
185 อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ห้องประชุมลีลาวดี 11003
186 อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 11004
187 ตำหนักแดง สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน พระตำหนักแดง 11005
188 เรือนท่านเป้ง(กองชุมชนเข้มแข็ง) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน เรือนท่านเป้ง 11006 039-471082
189 อาคาร 4 (คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดี 11199
190 อาคาร 4 (คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงาน 11190
191 อาคาร 4 (คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรการคณะ 11100,11101 086-4457337 039-471058
192 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธุรการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 10300
193 อาคาร 4 (คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและพัสดุ 11102
194 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10915
195 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา กองทุน กยศ. 10194
196 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.กอง กองพัฒนานักศึกษา 10189
197 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรเศนษฐศาสตร์ 10632
198 อาคาร 11 (คณะนิเทศศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานคณะนิเทศศาสตร์ 11290
199 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานผลิตสื่อ งานวัตกรรมการศึกษา กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 10931
200 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสถิติ 10760
201 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 10641
202 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยว 10642
203 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 10651
204 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 10652
205 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 6 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10661
206 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 6 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 10662
207 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 7 ห้องประชุมแก้ววิทยาการ 10670
208 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดี 11799
209 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ รักษาราชการแทนคณบดี 11710
210 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน 11790
211 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ งานฝ่ายพัสดุ การเงิน และกิจการนักศึกษา 11700
212 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ งานธุรการ/บริหารการศึกษา/เลขานุการ 11701
213 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ห้องพักอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 11720
214 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 19995
215 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) อาคารและสถานที่ งานอาคาร 10133
216 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานสารสนเทศนวัตกรรม กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10917
217 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ MIS(ระบบ E-doc,ระบบ MIS, ประเมินการเรียนการสอน) กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10911
218 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ ฝ่ายเว็บไซต์ กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10917
219 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยพัฒนา หอสมุดกลาง 10953
220 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลกลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10998
221 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 10954
222 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการเงิน 10900
223 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ 10901
224 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย งานบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย 10123
225 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานเทคนิคสารสนเทศ หอสมุดกลาง 10953
226 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานวิทยพัฒนา หอสมุดกลาง 10959
227 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคนิคสารสนเทศ หอสมุดกลาง 10951
228 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการยืม - คืน หอสมุดกลาง 10950
229 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานซ่อมหนังสือ หอสมุดกลาง 10952
230 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สถาบันนานาชาติ อาคาร 35 (โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สถาบันนานาชาติ 10171
231 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ MIS(ระบบ E-doc) กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10902
232 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลกลุ่มงานหอสมุดกลาง 10997
233 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานฝึกอบรม งานบุคลากร งานนโยบายและแผน 10990 086-4402869 039-471065
234 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการ 10980
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai