× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  เกี่ยวกับรำไพฯ

  สำนักงานสีเขียว


  สัญลักษณ์สำนักงานสีเขียว

         

  คำขวัญสำนักงานสีเขียว

   รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ Green University


  โครงการสำนักงานสีเขียว

  - ระบุประเด็นและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม,ทร 2559
  - เปรียบเทียบ GHG ม.ค - ก.ค. 2559
  - ทะเบียนกฏหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม 2559
  - การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ม.ค. - ก.ค. 2559
  - การใช้พลังงานและทรัพยากร ปี 2559 มค. - กค. 2559
  - นโยบายสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2559
  - นโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2558
  - นโยบายกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีี
  - คู่มือการประเมินสำนักงานสีเขียว
  - โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  - กรมควบคุมมลพิษ
  - สินค้าตลับหมึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  - ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  - การจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  - มาตรฐาน 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีี
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มาตรฐาน 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  - สติกเกอร์รณรงค์ประหยัดพลังงาน
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai