× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  เกี่ยวกับรำไพฯ

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

  about Philosophy

  ปรัชญา (Philosophy)

  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  (The University for Local Community Development)

  ค่านิยม (Core Value)

  R

  Respect ศรัทธา

  มีความศรัทธา เชื่อมั่น เคารพนับถือในความสามารถของตนเองและเพื่อนร่วมงาน รักในงานที่ทำ เทิดทูนองค์กร และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
  B

  Brilliance ปัญญาสร้างสรรค์

  มีความฉลาดสามารถจัดการชีวิต การงานองค์กร โดยใช้สติปัญญาอย่างสร้างสรรค์
  R

  Responsibility รับผิดชอบหน้าที่

  มีความรับผิดชอบ ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองและผู้ร่วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
  U

  Unity กลมเกลียวสามัคคี

  มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว สามัคคี กลมเกลียวเพื่อนำองค์กรสู่สากล
  ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 เม.ย. 2566

  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (desirable Characteristics of Graduates)

  คุณธรรม นำความรู้ สู่สากล อดทน ฉลาดจัดการ

  (Morality Internationalizes Knowledges Endurance and Wise Management)

  วิสัยทัศน์ (Vision)

  แหล่งภูมิปัญญา สร้างนวัตกรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

  (To be wisdom-based and innovative for sustainable local development.)

  พันธกิจ (Mission)

  พันธกิจที่ 1 สร้างสังคมคุณภาพ สู่ความยั่งยืน

  พันธกิจที่ 2 สร้างคน ให้มีขีดความสามารถสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

  พันธกิจที่ 3 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงให้กับสังคมและท้องถิ่น

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategic Issue 1) : การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

  กลยุทธ์ (Strategy)

  1.บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ให้มีการสร้างคุณค่า (Value creation)
  2. ยกระดับชุมชนและวังสวนบ้านแก้วสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวบริการและวัฒนธรรม

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (Strategic Issue 2) : การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

  กลยุทธ์ (Strategy)

  1.บ่มเพาะนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและคุณลักษณะ 4 ประการ
  2.พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ
  3.พัฒนาครูประจำการ/ศิษย์เก่าให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (Strategic Issue 3) : การยกระดับคุณภาพการศึกษา

  กลยุทธ์ (Strategy)

  1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
  3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
  4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (Strategic Issue 4) : การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

  กลยุทธ์ (Strategy)

  1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
  2.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
  3.เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานในระดับอาเซียนและนานาชาติ
  4.ติดอาวุธทางปัญญาให้กับบุคลากร
  5.การจัดหารายได้ และระดมทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai