× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

about Philosophy

ปรัชญา

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(The University for Local Community Development)

ค่านิยม

R

Respect

ศรัธทา มีความศรัทธา เชื่อมั่น เคารพนับถือในความสามารถของตนเองและเพื่อนร่วมงานรักในงานที่ทำ เทิดทูนองค์กร และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
B

Brilliance

ปัญญาสร้างสรรค์ มีความฉลาดสามารถจัดการชีวิต การงานองค์กร โดยใช้สติปัญญา อย่างสร้างสรรค์
R

Responsibility

รับผิดชอบ ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองและผู้ร่วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
U

Unity

กลมเกลียวสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว สามัคคี กลมเกลียวเพื่อนำองค์กรสู่สากล
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 (วันที่ 10 ก.ย. 2561)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (desirable Characteristics of Graduates)

คุณธรรม นำความรู้ สู่สากล อดทน ฉลาดจัดการ
(Morality Internationalizes Knowledges Endurance and Wise Management)

วิสัยทัศน์

ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกสู่สากล
Wisdom of the East Leads to Internationalization)

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 (บริการวิชาการ)

ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน

พันธกิจที่ 2 (ผลิตครู)

ผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ จิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0

พันธกิจที่ 3 (ผลิตบัณฑิต)

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจที่ 4 (วิจัย)

วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจที่ 5 (การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล)

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนาท้องถิ่น
 2. การผลิตและพัฒนาครู
 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategic Issue 1) : การพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์

 1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 2. พัฒนาวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่มาตรฐานในระดับชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (Strategic Issue 2) : การผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์

 1. ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
 2. พัฒนาศักยภาพครูของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
 3. สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (Strategic Issue 3) : การยกระดับคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์

 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยากรตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
 3. จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการพบกับบัณฑิต เพื่อสร้างโอกาสในการได้งานทำ หรือจัดอบรม/แนะแนวเพื่อสร้างอาชีพ
 4. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
 5. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (Strategic Issue 4) : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
 4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงาน ในระดับอาเซียนและนานาชาติ
 5. สนับสนุนการจัดหารายได้และระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai