× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  เกี่ยวกับรำไพฯ

  ติดต่อเรา


  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  ที่ตั้ง 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

  โทรศัพท์ : 039-319111-3 ต่อ 0,10164-6 แฟกซ์ : 039-471069

  Email : saraban@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.rbru.ac.th


  คณะครุศาสตร์

  ที่ตั้ง : อาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร 1)

  โทรศัพท์ : 039-471071, 039-319111-3 ต่อ 10290,10200

  มือถือ : 086-4402826

  E-mail : education@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.edu.rbru.ac.th


  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  ที่ตั้ง : อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 22)

  โทรศัพท์ : 039-471073, 039-319111-3 ต่อ 10390,10300

  มือถือ : 086-4815483

  E-mail : agricultural_rbru@hotmail.com

  เว็บไซต์ : http://www.agricul.rbru.ac.th


  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9 )

  โทรศัพท์ : 039-471060 หรือ 039-319111-3 ต่อ 10790, 10700

  มือถือ : 086-4403051

  Email : science@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.science.rbru.ac.th


  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ที่ตั้ง : อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3 )

  โทรศัพท์ : 039-471079, 039-319111-3 ต่อ 10590, 10500

  มือถือ : 086-4403109

  E-mail : social@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.social.rbru.ac.th


  คณะวิทยาการจัดการ

  ที่ตั้ง : อาคารคณะวิทยาการจัดการ

  โทร : 039-319111-3 ต่อ 10600,10690 โทรสาร : 039-471080

  มือถือ : 086-4403163

  Email : fmsrbru@rbru.ac.th , stufmsrbru@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.manage.rbru.ac.th


  คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ที่ตั้ง : อาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 4)

  โทร : 039-319111-3 ต่อ 11100,11190 โทรสาร : 039-471058

  มือถือ : 086-4457337

  Email : csit@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.csit.rbru.ac.th


  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ที่ตั้ง : อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 8)

  โทร : 039-471062, 039-319111-3 ต่อ 10400,10490 โทรสาร : 039-471062

  มือถือ : 086-4403058

  E-mail : industry@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.industry.rbru.ac.th


  คณะนิติศาสตร์

  ที่ตั้ง : อาคารนิติศาสตร์ ชั้น 1 (อาคาร 10)

  โทร : 039-471471, 039-319111-3 ต่อ 11500,11590 โทรสาร : 039-471471

  มือถือ : 086-4403210

  E-mail : law@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.law.rbru.ac.th


  คณะนิเทศศาสตร์

  ที่ตั้ง : อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 11) ชั้น 3-4

  โทร : 039-471063, 039-319111-3 ต่อ 11200,11290 แฟกซ์ : 039-471063

  มือถือ : 086-4457171

  E-mail : commarts@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.com-arts.rbru.ac.th


  คณะพยาบาลศาสตร์

  ที่ตั้ง : ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)

  โทร : 039-319111 ต่อ 11701,11700

  มือถือ : 086-3199284

  E-mail : nurse@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.nurse.rbru.ac.th


  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35)

  โทร : 039-471052,039-319111-3 ต่อ 10900,10990

  มือถือ : 086-4403216

  E-mail : arc@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.arit.rbru.ac.th


  สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

  ที่ตั้ง : อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม

  โทร : 039-471064, 039-319111-3 ต่อ 11000,11090

  มือถือ : 086-4402867

  E-mail : artculture@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.arts.rbru.ac.th


  สถาบันวิจัยและพัฒนา

  ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 100 ล้าน) (อาคาร 36) ชั้น 5

  โทร : 039-471056, 039-319111-3 ต่อ 10800,10890 แฟกซ์ 039-471056

  มือถือ : 086-4402639

  E-mail : research_rbru2010@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.research.rbru.ac.th


  สำนักงานอธิการบดี

  ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ชั้น 3

  โทร : 039-471069, 039-319111-3 ต่อ 10119,10115-6

  มือถือ : 086-4400287

  เว็บไซต์ : http://www.atikarn.rbru.ac.th


  กองบริการการศึกษา

  ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ชั้น 1-2

  โทร : 039-471070, 039-319111-3 ต่อ 10180,10181,10183-4 แฟกซ์ : 039-471070

  มือถือ : 089-8337541, 089-8337143, 086-4403201

  E-mail : reg@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.service.rbru.ac.th


  กองพัฒนานักศึกษา

  ที่ตั้ง : อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า)

  โทร : 039-335410, 039-319111-3 ต่อ 10188,10190 แฟกซ์ : 0 3933 5410

  มือถือ : 086-4402974, 081-9456315

  E-mail : studev@rbru.ac.th, affairs@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.studev.rbru.ac.th


  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

  ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 1

  โทร : 039-391111 ต่อ 10185

  E-mail : coop@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.coop.rbru.ac.th


  สถาบันนานาชาติ

  ที่ตั้ง : อาคาร 35 ชั้น 2

  โทร : 039-319111 ต่อ 10510

  E-mail : businesseng@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.inter.rbru.ac.th

  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  ที่ตั้ง : อาคารโรงเรียนสาธิต

  โทร : 039-319111 ต่อ 10210

  E-mail : satit@rbru.ac.th

  เว็บไซต์ : http://www.satitschool.rbru.ac.th/


  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai