× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ลำดับ เรื่อง พ.ศ.
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 0186/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะ จังหวัดจันทบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2566
2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 0055/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 2566
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0034/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai