× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ลำดับ เรื่อง พ.ศ.
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0030/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) ด้านการรับสมัครนักศึกษาและการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 2564
2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0194/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 2564
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0188/2564 เรื่อง แต่งตั้งวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมสมรรถะและทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา หลักสูตรอบรมออนไลน์ การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเทียบเคียงการสอบวัดสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 2564
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0225/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานอธิการบดี 2564
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0227/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2564
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0228/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยปฏิบัติงานอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย 2564
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0439/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 2564
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0441/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2564
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง โอนย้ายลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 2563
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องคำสั่งแต่งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 2563
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1350/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบรายได้ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 2563
12 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1450/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 116 ปี 2563
13 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1450/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 116 ปี 2563
14 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1662/2563 เรื่อง แต่งต้้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 2563
15 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1824/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี วิจัยนวัตกรรม สร้งสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยัน 2563
16 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1869/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 2563
17 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1871/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงานของ นายกฤต พัฒนพานิช 2563
18 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1870/2563 เรื่อง แต่งตั้งพี่เลี้ยงดูแลลูกจ้างชั่วคราวของ นายกฤต พัฒนพานิช 2563
19 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1927/2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 2563
20 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1178/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2562
21 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1179/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2562
22 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1541/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ Smart University 2561
23 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai