× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  เกี่ยวกับรำไพฯ

  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  ลำดับ เรื่อง พ.ศ.
  1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0487/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ smart Local University 2567
  2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0447/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ. ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี 2567 2567
  3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0304/2567 เรื่อง มอบหมายให้เป็นผู้มีสิทธิใช้ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน (password) หรือรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai 2567
  4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0305/2567 เรื่องแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online 2567
  5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0266/2567 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรภายในสำนักอธิการบดี 2567
  6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0218/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (ฺBig Data) 2567
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai