× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

เกี่ยวกับรำไพฯ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี
porphan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Tel. : 039-319111 ต่อ 19999
Email : waigoon.t@rbru.ac.th

รองอธิการบดี
รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์
รองอธิการบดี ด้านบริหาร
Tel. : 039-319111 ต่อ 19998
Email : sinat.k@rbru.ac.th
รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
รองอธิการบดี ด้านวิชาการ
Tel. : 039-319111 ต่อ 19997
Email : sawatchai.s@rbru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ
รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา
Tel. : 039-319111 ต่อ 19996
Email : ekachai.k@rbru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์
รองอธิการบดี ด้านกิจการพิเศษ
Tel. : 039-319111 ต่อ 19994
Email : preeyanan.s@rbru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์
รองอธิการบดี ด้านวางแผนและพัฒนา
Tel. : 039-319111 ต่อ 19995
Email : wayakorn.u@rbru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
รองอธิการบดี ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย
Tel. : 039-319111 ต่อ 19993
Email : nakrob.t@rbru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร
ผู้ช่วยอธิการบดี
Tel. : 039-319111 ต่อ 10790
Email : naknimit.a@rbru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธุ์ วงษ์พา
ผู้ช่วยอธิการบดี
Tel. : 039-319111 ต่อ 10171
Email : jakrapan.w@rbru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร บุญมี
ผู้ช่วยอธิการบดี
Tel. : 039-319111 ต่อ 19986
Email : apaporn.b@rbru.ac.th

คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี
คณบดีคณะครุศาสตร์
Tel. : 039-319111 ต่อ 10299
Email : wiwat.p@rbru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Tel. : 039-319111 ต่อ 10599
Email : chuwong.u@rbru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชลัดดา อุ่นสะอาด
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Tel. : 039-319111 ต่อ 10799
Email : wichaladda.a@rbru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย จิตร์อารี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
Tel. : 039-319111 ต่อ 10399
Email : loetchai.c@rbru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Tel. : 039-319111 ต่อ 10699
Email :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา วงศ์ต่าย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Tel. : 039-319111 ต่อ 10499
Email : panya.w@rbru.ac.th
นาย ทรัพยสิทธิ์ เกิดในมงคล
คณบดีคณะนิติศาสตร์
Tel. : 039-319111 ต่อ 11599
Email : suppayasit.k@rbru.ac.th
อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
Tel. : 039-319111 ต่อ 11299
Email : puripat.k@rbru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิคม ทองจริง
คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. : 039-319111 ต่อ 11199
Email : patikom.t@rbru.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
Tel. : 039-319111 ต่อ 11799
Email : wannee.d@rbru.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารินทร์ สุภาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
Tel. : 039-319111 ต่อ 11099
Email : warin.s@rbru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบโท ดร.ภูวดล บัวบางพลู
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. : 039-319111 ต่อ 10999
Email : puvadon.b@rbru.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Tel. : 039-319111 ต่อ 10800
Email : sureemas.s@rbru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธินันท์ โสตวิถี
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
Tel. : 039-319111 ต่อ 11499
Email : suttinun.s@rbru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักษาพรต
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้
Tel. : 039-319111 ต่อ 11440
Email : supattra.r@rbru.ac.th
นางสาวอรสา อ่อนถาวร
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Tel. : 039-319111 ต่อ 10159
Email : -
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai