× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  เกี่ยวกับรำไพฯ

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

  อธิการบดี
  porphan
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  Tel. : 039-319111 ต่อ 19999
  Email : waigoon.t@rbru.ac.th

  รองอธิการบดี
  รำไพพรรณี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์
  รองอธิการบดี ด้านบริหาร
  Tel. : 039-319111 ต่อ 19998
  Email : sinat.k@rbru.ac.th
  รำไพพรรณี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
  รองอธิการบดี ด้านวิชาการ
  Tel. : 039-319111 ต่อ 19997
  Email : sawatchai.s@rbru.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ
  รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา
  Tel. : 039-319111 ต่อ 19996
  Email : ekachai.k@rbru.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์
  รองอธิการบดี ด้านกิจการพิเศษ
  Tel. : 039-319111 ต่อ 19994
  Email : preeyanan.s@rbru.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์
  รองอธิการบดี ด้านวางแผนและพัฒนา
  Tel. : 039-319111 ต่อ 19995
  Email : wayakorn.u@rbru.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
  รองอธิการบดี ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย
  Tel. : 039-319111 ต่อ 19993
  Email : nakrob.t@rbru.ac.th

  ผู้ช่วยอธิการบดี
  รองศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร
  ผู้ช่วยอธิการบดี
  Tel. : 039-319111 ต่อ 10790
  Email : naknimit.a@rbru.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธุ์ วงษ์พา
  ผู้ช่วยอธิการบดี
  Tel. : 039-319111 ต่อ 10171
  Email : jakrapan.w@rbru.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร บุญมี
  ผู้ช่วยอธิการบดี
  Tel. : 039-319111 ต่อ 19986
  Email : apaporn.b@rbru.ac.th

  คณบดี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี
  คณบดีคณะครุศาสตร์
  Tel. : 039-319111 ต่อ 10299
  Email : wiwat.p@rbru.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  Tel. : 039-319111 ต่อ 10599
  Email : chuwong.u@rbru.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชลัดดา อุ่นสะอาด
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Tel. : 039-319111 ต่อ 10799
  Email : wichaladda.a@rbru.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย จิตร์อารี
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  Tel. : 039-319111 ต่อ 10399
  Email : loetchai.c@rbru.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
  Tel. : 039-319111 ต่อ 10699
  Email :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา วงศ์ต่าย
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  Tel. : 039-319111 ต่อ 10499
  Email : panya.w@rbru.ac.th
  นาย ทรัพยสิทธิ์ เกิดในมงคล
  คณบดีคณะนิติศาสตร์
  Tel. : 039-319111 ต่อ 11599
  Email : suppayasit.k@rbru.ac.th
  อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา
  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
  Tel. : 039-319111 ต่อ 11299
  Email : puripat.k@rbru.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิคม ทองจริง
  คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Tel. : 039-319111 ต่อ 11199
  Email : patikom.t@rbru.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  Tel. : 039-319111 ต่อ 11799
  Email : wannee.d@rbru.ac.th

  ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารินทร์ สุภาภรณ์
  ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
  Tel. : 039-319111 ต่อ 11099
  Email : warin.s@rbru.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบโท ดร.ภูวดล บัวบางพลู
  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Tel. : 039-319111 ต่อ 10999
  Email : puvadon.b@rbru.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  Tel. : 039-319111 ต่อ 10800
  Email : sureemas.s@rbru.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธินันท์ โสตวิถี
  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
  Tel. : 039-319111 ต่อ 11499
  Email : suttinun.s@rbru.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักษาพรต
  ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้
  Tel. : 039-319111 ต่อ 11440
  Email : supattra.r@rbru.ac.th
  นางสาวอรสา อ่อนถาวร
  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  Tel. : 039-319111 ต่อ 10159
  Email : -
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai