× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ข่าว/ภาพกิจกรรม

   
 
  

โครงการบริการวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อพัฒนาทักษะการเรียรู้นักเรียน ในศตวรรษที่ 21 1.กิจกรรมปรับพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้น 1 เข้าร่วม กิจกรรมปรับพื้นฐาน “ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและ วิชาภาษาจีน” นักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัวโดยเน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมของช่วงวัย และการปูพื้นฐานด้านภาษาวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาจีน ส่งเสริมความคุ้นเคยกับเพื่อน ครู สถานที่ เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสม และพร้อมสู่การภาคเรียนปกติเมื่อเปิดภาคการศึกษาต่อไปได้อย่างมีความสุข 2. SATIT Summer Camp (นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ 2 - 6 ) ได้ทำ กิจกรรม STEM "Young Robot Maker“ “กิจกรรมหอคอยสร้างปัญญา” STEM ย่อมาจาก Science, Technology, Engineering and Mathematics หรือการบูรณาการความรู้ระหว่าง 4 สาขาวิชา ซึ่งได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชมภาพกิจกรรมได้เลยนะคะ https://drive.google.com/.../1iGfhKdjC-1Lp...

โครงการบริการวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อพัฒนาทักษะการเรียรู้นักเรียน ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมของนักเรียน ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และอนุบาล 1-3 ได้ทำ กิจกรรมสายไหม กับ ไอติมหมุนๆ เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการผ่านการทำอาหาร ช่วยให้เด็กรู้จักวางแผนในการจัดเตรียมวัตถุดิบที่หลากหลาย โดยเน้นการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือในการลงมือปฏิบัติจริง จากการทำกิจกรรมประกอบอาหารตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนได้เรียนรู้และรู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบอาหาร ช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะอย่างสมดุล ทั้งยังปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสุขอนามัย ชมภาพกิกจรรม ระดับเตรียมอนุบาล https://drive.google.com/.../1A35VRnHTFtzJUIJeNejg45fH... ระดับอนุบาล 1 (KG 1) https://drive.google.com/.../0ByN3i5Xa1kK2QWh3SXhOZlhFN1E... ระดับชั้นอนุบาล 2- 3 (KG 2-3) https://drive.google.com/.../1OX...

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai