× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  เกี่ยวกับรำไพฯ

  ภาพกิจกรรม

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย จัดโครงการพัฒนาบุคลากร : การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  10.00 น. (7 มิ.ย.67) ณ ห้องประชุมชั่วคราว อาคารคลัง สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย
  จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ "การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" โครงการนี้ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับคณาจารย์ที่สนใจพัฒนาตนเองสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เนื้อหาของโครงการครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และแนวทางที่จำเป็นสำหรับการเขียน ผลิต และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิทยากรของโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ทินรัตน์ อดีตข้าราชการบำนาญ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง ผู้เข้าร่วมโครงการจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า การจัดสัมมนาครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญสำหรับคณาจารย์
  และบุคลากรที่สนใจในการพัฒนาทักษะการเขียน ผลิต และการเผยแพร่ผลงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการก้าวหน้าทางวิชาการ
  และส่งเสริมพัฒนาการศึกษาต่อไป

  By : Faculty of Humanities and Social Sciences Date/Time : 2024-06-07 11:00:50
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai