× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  เกี่ยวกับรำไพฯ

  ภาพกิจกรรม

  รำไพฯ จุดประกายสร้างนวัตกรชุมชน รุ่นที่ 2

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็น “นวัตกรชุมชน รุ่นที่ 2” เน้นสร้างทักษะและองค์ความรู้ ปั้นต้นแบบนวัตกร สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น

  ที่ห้องประชุมแก้ววิทยาการ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็น “นวัตกรชุมชน รุ่นที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะและองค์ความรู้ ปั้นต้นแบบนวัตกร สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดโครงการ

  โครงการนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน มีการดำเนินงานโดยยึดหลักการบริการวิชาการแก่สังคม สืบสานแนวพระราชดำริ และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านยุทธศาสตร์หลักด้านการพัฒนาท้องถิ่น ทางสำนักบริการวิชาการ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมุ่งสร้างและพัฒนานวัตกรชุมชน เสริมสร้างทักษะความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของชุมชน เพิ่มทักษะอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  โครงการนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างเครือข่ายนวัตกรชุมชน มุ่งหวังให้เกิดต้นแบบนวัตกรชุมชน พัฒนาทักษะความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการสร้าง “นวัตกรชุมชน รุ่นที่ 2” ที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นต่อไป

  By : Section of Public Relations Date/Time : 2024-05-15 10:18:57
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai