× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  เกี่ยวกับรำไพฯ

  ภาพกิจกรรม

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 หลักสูตร “การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น”

  (14 พ.ค. 67) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 หลักสูตร “การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ;35411 ชั้น 4 อาคาร 35 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบโท ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวความเป็นมาโครงการ และได้รับเกียรติการเป็นวิทยากรจากคุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คส์ โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการให้มีทักษะทางเทคโนโลยี ตามนโยบายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart Local University ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการยกระดับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

  By : The Office of Academic Resources and Information Technology Date/Time : 2024-05-14 14:24:55
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai