× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  รับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร : นักบัญชีวิสาหกิจชุมชน (อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)


  วันที่ประกาศข่าว : 23 พ.ค. 2567, 09:56 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร : นักบัญชีวิสาหกิจชุมชน

  รับสมัคร  ผู้เข้าร่วมโครงการ   จำนวน  55 คน   ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย
  ผู้ที่สามารถสมัคร
          - สมาชิก/ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน
  นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

  สิ่งที่ได้รับ

  1. วุฒิบัตร หลักสูตร “นักบัญชีวิสาหกิจชุมชน”
  2. เทียบโอนในรายวิชา 3033201 การบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)  ของ หลักสูตรบัญชี   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  เมื่อสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษาถัดไป  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2566   และ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566
  3. ค่าพาหนะเดินทาง คนละ 500 บาท

  ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินการฅ
  ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ณ  ห้องประชุมแก้ววิทยาการ  ชั้น 7  คณะวิทยาการจัดการ
          ในวันเสาร์ที่  6  และ  13  กรกฎาคม 2567  วันเสาร์ที่   3 ,  10 , 17  สิงหาคม  2567
  ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชน ในวันเสาร์ที่ 24  สิงหาคม  2567


  การสมัคร
  จัดส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร  ได้ที่  คณะวิทยาการจัดการ  อาคาร ๓๗  ชั้น ๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ต.ท่าช้าง อ.ท่าช้าง จ.จันทบุรี  
  หรือ e-mail :  fmsrbru@rbru.ac.th  เอกสารไฟล์แนบ

  1. manage20240523094350IcUpWt664ead66766adzJ00.docx ( ชนิดไฟล์ DOCX)
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai