× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  ม.รำไพ พัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม SROI


  วันที่ประกาศข่าว : 21 พ.ค. 2567, 09:36 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม SROI ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 60 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 เพื่อเป็นการพัฒนาผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SROI พัฒนาเป็นผู้ตรวจรับรองผล SROI โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดเก็บข้อมูล SROI ของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดำเนินการจัดทำรายงานผลและรับรองผลโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ SROI ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อทำให้ทราบถึงความคุ้มค่าของเงินลงทุนของโครงการด้านการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยว่าสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งผลประโยชน์สุทธิอาจแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี คือ ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเชิงสิ่งแวดล้อม ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเชิงสังคม และผลตอบแทนทางสังคมในทางเศรษฐกิจ #SROI #รำไพพรรณี #บริการวิชาการ #RBRU #UNISERVRBRU

  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai