× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  รายชื่อนักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 อนุมัติ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567


  วันที่ประกาศข่าว : 19 ก.พ. 2567, 15:13 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา

  แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา

    ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  อนุมัติ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

  ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ คือ

            1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สามารถเลือกรับได้ 2 วิธี

                      1.1. รับได้ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

                     ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป               

  1.2. รับในรูปแบบ Digital Transcript (ไฟล์ PDF) โดยเข้าไปยื่นขอได้ที่             https://e-transcript.rbru.ac.th/ (ไม่ต้องใช้รูปถ่ายและมีค่าใช้จ่ายฉบับละ 50 บาท)

  ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

            หมายเหตุ ข้อ 1.1. เฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาไว้แล้ว สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอ สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล พร้อมแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

            2. ใบรับรองคุณวุฒิ นักศึกษาต้องลงทะเบียนบัณฑิต โดยติดต่อที่ห้องการเงินของมหาวิทยาลัย ณ อาคาร 36 (เวลาไม่เกิน 15.30 น.) และนำใบเสร็จมาติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิที่ห้องทะเบียนและประมวลผล (รอรับได้เลย)

            F ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

  (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์แล้วเท่านั้น จึงจะถูกนำชื่อเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และหลังจากมีการประชุมไม่เกิน 15 วันทำการ จะสามารถรับใบรับรองคุณวุฒิได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนด้านบน)

            3. ใบปริญญาบัตร จะแจ้งวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในภายหลัง

   

   

  งานทะเบียนและประมวลผล

  กองบริการการศึกษา

  039-319111 ต่อ 10183-4

  เอกสารไฟล์แนบ

  1. service20240219031342q3f4Pb65d30db6423aapM00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai