× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  FMSRBRU : การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568


  วันที่ประกาศข่าว : 6 ก.ย. 2566, 13:53 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ

  29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ 2 ผศ.จิตติมา สิงหธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 โดยมี รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์(ประธานกรรมการ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์จรรย์ อาจไธสง(ผู้ทรงคุณวุฒิ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ประจำสาขาฯ ร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย มีความเข้มแข็ง ตรงต่อความต้องการของตลาด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาที่เข้าเรียนในสาขาวิชาการจัดการ

  Click Expand view
  Click Expand view
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai