× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

FMSRBRU : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568


วันที่ประกาศข่าว : 6 ก.ย. 2566, 13:48 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ

6 กันยายน 2566 ณ คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 โดยมี ผศ.ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท อาจารย์ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล, อาจารย์พีีรญา สุขขีวรรณ, คุณเอกชัย จิรชูพันธ์, คุณมนู ใบงาม อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนักศึกษา เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมีความเข้มแข็ง ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai