× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ๔ อัตรา และเจ้าหน้าที่สนาม ๒ อัตรา สังกัดงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


  วันที่ประกาศข่าว : 26 พ.ค. 2566, 10:17 แหล่งที่มา : สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักงานอธิการบดี

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการ จำนวน ๖ อัตรา มีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง และคุณวุฒิดังนี้

           ๑. ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร

                          - เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน ๔ อัตรา

                          - เจ้าหน้าที่สนาม จำนวน ๒ อัตรา    

                      ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

                           ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่ง        พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

                            ๒.๒ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้า คัดเลือก   เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นร ๘๙/๒๕๐๑    ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถระสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ 

                              ๒.๓ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ดังนี้

                                ๒.๓.๑ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไป

                                ๒.๓.๒ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้

                                ๒.๓.๓ มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

                               ๒.๓.๔ สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

                               ๒.๓.๕ สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

                      ๓. การสมัครสอบ การจำหน่ายใบสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร

                             ๓.๑ ผู้สมัครสอบสามารถเขียนใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง พร้อมทั้งยื่นสมัครสอบ ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

                               - ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา

                               - ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา

                         ๓.๒ สถานที่รับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ งานอาคารสถานที่และบริการ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๓๖) 

  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

  เอกสารไฟล์แนบ

  1. atikarn20230526101026E8gfxa647023229839chA00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai