× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  หลักสูตรปริญญาโท

  หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. คณะครุศาสตร์
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  4. คณะนิติศาสตร์

  คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
  2. ไม่เป็นผู้ที่ป็นรดติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษา ตามคำรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
  3. มีผลการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ถ้ามี)
  4. ไม่เบ็นผู้ที่มีประวัติการพันสภาพการเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยการถูกลงโทษไล่ออก

  คุณสมบัติทั่วไป

   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเททุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณีรับรอง
   ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัคเข้ารัการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี w.ศ. ๒๖๒ และคณะกรมการประจำหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับการศึกษา

  หลักสูตรที่เปิดสอนและคุณสมบัติทั่วไปผู้เข้าศึกษา

  1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
   1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขา หรือปริญญาสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
   2. การโอนหน่วยกิจต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี และจำนวนหน่วยกิจ รายวิชาที่ขอโอนต้อนไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร
   3. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชากำหนด
  2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
   1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือสาขาอื่น ที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
   2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตร ส่วนผู้ที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
   1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือมีประสบการณ์ทางด้านการเกษตร ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชากำหนด
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์หรือ
   2. หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาอื่น ๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
   3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๒
  5. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการสื่อสาร
   1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับการศึกษา
   2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

  ช่องทางการรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองผู้สมัครรับใบสมัครและยื่นเอกสารสมัคร สำนักงานคณะ ที่ท่านสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • สมัครออนไลน์ได้ที่ http://assess.rbru.ac.th/admission ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
 • กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ตำบล ท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 (เอกสารสมัครเรียน)
 • หลักฐานประกอบการรับสมัคร

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ฉบับ
  3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า - ชื่อ -นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 4 ฉบับ
  4. สำเนาปริญญบัตรหรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าจบการศึกษาระดับ
  5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ฉบับ
  6. รูปถ่ายแบบสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)


  สำหรับผู้สมัครออนไลน์สามารถส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ตำบล ท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 (เอกสารสมัครเรียน)

  ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  1. เลือกสมัคร 1 สาขาวิชา/ 1 แขนงวิชา/ 1 วิชาเอก 500 บาท

  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai