× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  หลักสูตรปริญญาเอก

  หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. คณะครุศาสตร์
  2. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. คณะนิเทศศาสตร์

  หลักสูตรที่เปิดสอนและคุณสมบัติการศึกษาต่อ [click]

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสหวิทยการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร

  ช่องทางการรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองผู้สมัครรับใบสมัครและยื่นเอกสารสมัคร สำนักงานคณะ ที่ท่านสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • สมัครออนไลน์ได้ที่ http://assess.rbru.ac.th/admission ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
 • กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ตำบล ท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 (เอกสารสมัครเรียน)


 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  1. เลือกสมัคร 1 สาขาวิชา/ 1 แขนงวิชา/ 1 วิชาเอก 500 บาท

  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai