× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  หลักสูตรปริญญาตรี

  หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. คณะครุศาสตร์
  3. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คณะวิทยาการจัดการ
  5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  7. คณะนิติศาสตร์
  8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  9. คณะนิเทศศาสตร์
  10. พยาบาลศาสตร์

  คุณสมบัติทั่วไป

  1. ผู้สมัครข้าเป็นนักกษาหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา

  คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. ผู้สมัครบางสาขาวิชาจะต้องมีพื้นความรู้และคุณสมบัติเฉพาะ ตามข้อกำหนดของ สาขาวิชานั้น ๆ

  คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

  1. มีร่างกายแข็แรไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ ร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย
  3. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
  4. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  5. ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

  คุณลักษณะทางจิตใจ มีคุณลักษณะดังนี้

  1. มีจิตใจงมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
  2. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท
  3. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติ อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิด ความเสียหายในการประกอบอาชีพ

  การเลือกสาขาวิชา

  1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
    ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละ คณะ/สาขาวิชา (ที่ระไว้ในประกาศบับนี้)
    หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานที่ใช้ประกอบกรสมัครเป็นห็จ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
    แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกได้เข้าศึกษาแล้ว และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  สมัครได้ที่

  1. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://assess.rbru.ac.th/admission ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

  หลักฐานการรับสมัคร

  1. ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาขนาดเอ 4 จำนวน 1 ฉบับ
  4. ใบแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนาขนาดเอ 4 (สำเนาจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน) จำนวน 1 ฉบับ
  5. ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล ต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อ- สกุลฉบับจริง พร้อมสำเนา ขนาดเอ 4 (สำเนาจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน) จำนวน 1 ฉบับ

  6. หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครออนไลน์สามารถส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่
   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ตำบล ท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 (เอกสารสมัครเรียน)

  ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  1. เลือกสมัคร 1 สาขาวิชา/ 1 แขนงวิชา/ 1 วิชาเอก 200 บาท

  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai