× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. คณะครุศาสตร์
 3. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
 4. คณะวิทยาการจัดการ
 5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 7. คณะนิติศาสตร์
 8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. คณะนิเทศศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไป

 1. ผู้สมัครข้าเป็นนักกษาหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครบางสาขาวิชาจะต้องมีพื้นความรู้และคุณสมบัติเฉพาะ ตามข้อกำหนดของ สาขาวิชานั้น ๆ

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

 1. มีร่างกายแข็แรไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ ร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 4. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 5. ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

คุณลักษณะทางจิตใจ มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีจิตใจงมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
 2. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท
 3. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติ อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิด ความเสียหายในการประกอบอาชีพ

การเลือกสาขาวิชา

 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
   ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละ คณะ/สาขาวิชา (ที่ระไว้ในประกาศบับนี้)
   หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานที่ใช้ประกอบกรสมัครเป็นห็จ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
   แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกได้เข้าศึกษาแล้ว และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สมัครได้ที่

 1. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://assess.rbru.ac.th/admission ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

หลักฐานการรับสมัคร

 1. ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาขนาดเอ 4 จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนาขนาดเอ 4 (สำเนาจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน) จำนวน 1 ฉบับ
 5. ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล ต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อ- สกุลฉบับจริง พร้อมสำเนา ขนาดเอ 4 (สำเนาจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน) จำนวน 1 ฉบับ

 6. หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครออนไลน์สามารถส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ตำบล ท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 (เอกสารสมัครเรียน)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 1. เลือกสมัคร 1 สาขาวิชา/ 1 แขนงวิชา/ 1 วิชาเอก 200 บาท

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai