ค้นหาข่าว

รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ประกาศข่าว : 28 กันยายน 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 (IPv6 Awards 2017) 
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับมาตรฐาน IPv6 ได้มากกว่าร้อยละ 80 ของแต่ละหน่วยงาน 
โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 112 หน่วยงาน

 ในการนี้ ผศ.ปฏิคม ทองจริง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  เป็นตัวเเทนมหาวิทยาลัย เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 (IPv6 Awards 2017)  4 ด้าน คือ เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดเมนเนม (DNS) และ DNSSEC