ค้นหาข่าว

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการ "เตรียมพร้อมเข้าสู่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐"

วันที่ประกาศข่าว : 23 มีนาคม 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานพัสดุ     หน่วยงานที่ลงข่าว : หน่วยงานพัสดุ
               สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดโครงการอบรม "เตรียมพร้อมเข้าสู่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐" ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
               วิทยากร โดย อาจารย์ณัฐชนน  ศิริพงษ์สุรภา พนักงานระดับสูง สำนักบริหารคดีและนิติกร สำนักงาน กสทช.

               เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
               ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาท)
               
               ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการและส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๘๑ หรือ e-mail : pusadu1@rbru.ac.th
(รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ)

ไฟล์เอกสารแนบ