ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแกสังคมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร "การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม PowerPoint"

วันที่ประกาศข่าว : 17 มีนาคม 2560    แหล่่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ     หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแกสังคมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตร "การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม PowerPoint" 

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560  
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 4 (35411) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

** งดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ หน้างาน **

ติดต่อสอบถาม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายฝึกอบรม โทร 039-471065

ไฟล์เอกสารแนบ