ค้นหาข่าว

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประชุม "การตลาดดิจิตอล กลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ สุ่นสวัสดิ์

วันที่ประกาศข่าว : 15 มีนาคม 2560    แหล่่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ     หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประชุม "การตลาดดิจิตอล กลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ" 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์  สุ่นสวัสดิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะภาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโครงการ การพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2560   เวลา 08.00-16.00 น. 
ณ โรงแรมมณีจันทร์  รีสอร์ต จันทบุรี

ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000  บาท

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่
- หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
- คุณสุรศักดิ์  แก้วยก    โทร 082-2041988 / 039-321551 / fax: 039-325024
- ดร.กัลยรัตน์  เจียมโฆสิต   โทร 086-6090939

** นำหลักฐานการโอนเงินมาขอรับใบเสร็จหน้างาน หรือ ส่งทางแฟ็กซ์ 

โอนเงินค่าลงทะเบียนที่บัญชี  ธนาคารทหารไทย
ชื่อหอการค้า จังหวัดจันทุบรี   
เลขบัญชี 5352119845