ค้นหาข่าว

การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3

วันที่ประกาศข่าว : 27 กุมภาพันธ์ 2560    แหล่่งที่มา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา บุญโรจน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ประชุมเครือข่ายคณบดี ประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันทักษะการเกษตร ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาทางวิชาการด้านพืชศาสตร์ และการประกวดแผนธุรกิจ

ภาพกิจกรรม : https://www.rbru.ac.th/rb3/gallerypic.php?no_activity=5420&npage=5&word=

...........................................................

รางวัลที่ 1    :  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดแผนธุรกิจเกษตร
ชื่อผลงาน  :  การผลิตและจำหน่ายน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ

1. นางสาวฐิติมา กุลาวงษ์
2. นายศิวณัฐ  แรกตั้ง
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  สนธิ
4. นางสาวจิระนันท์  จำรูญ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ชั้นปีที่ 4

อาจารย์ผู้ควบคุม   : อาจารย์ดวงรัตน์  สวัสดิ์มงคล 

................................................................

รางวัลที่ 2           :  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร (พืชศาสตร์)

1. นายจตุพล  อร่ามฉาย    สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวกฤษญา  เกตจินดา   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ชั้นปีที่ 4

อาจารย์ผู้ควบคุม   : อาจารย์วัชรวิทย์  รัศมี