ค้นหาข่าว

รางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

วันที่ประกาศข่าว : 23 กุมภาพันธ์ 2560    แหล่่งที่มา : คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมมา อ.ดร.คัมภีร์ ธีระเวช และ อ.วิระ ศรีมาลา 
พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 9 
ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน สร้างเสริมประสบการณ์ของนักศึกษา 
และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
กับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 19 สถาบัน

โดยได้ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งแบบ  Oral (นำเสนอปากเปล่า) และแบบ Poster (นำเสนอโปสเตอร์) และได้รับ 2 รางวัลชมเชย ได้แก่

 1. นายชิตณรงค์ ชาวไชย (นำเสนอปากเปล่า) 
ผลงาน "ระบบติดตามเรือประมงผ่านเว็บแอปพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีกูเกิ้ลแม๊พเอพีไอ"

 2. นายสมชาย ชุมสาย (นำเสนอโปสเตอร์) 
ผลงาน "การพัฒนาเครื่องสแกนเนอร์เลเซอการนำเสนอผลงานทางวิชาการร์สามมิติต้นทุนต่ำ"