ค้นหาข่าว

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

วันที่ประกาศข่าว : 15 กุมภาพันธ์ 2560    แหล่่งที่มา : กองพัฒนานักศึกษา     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

ในวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2  ห้องบ้านแก้ว

โดยบัณฑิตจะต้องนำเอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้
1. ใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต (กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนบัณฑิตจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตก่อน) และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักศึกษา
2. เอกสารยืนยันการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ให้บัณฑิตเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ www.job.rbru.ac.th
3. รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. เอกสารยืนยันการสั่งจองชุดครุยและภาพหมู่บัณฑิต ให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ www.studev.rbru.ac.th/booking ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป