ค้นหาข่าว

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านเทคโนโลยสารสนเทศ ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2560

วันที่ประกาศข่าว : 10 กุมภาพันธ์ 2560    แหล่่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ     หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านเทคโนโลยสารสนเทศ
หลักสูตร "การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอยด้วยโปรแกรม PowerPoint" 
วันที่ 25-26 มีนาคม 2560

** ขั้นตอนการสมัคร **
1ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ Fax 039-471065 หรือส่ง E-Mail : arc@rbru.ac.th ภายในจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 (ก่อนเวลา 16.00 น.)

2. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ www.aritc.rbru.ac.th ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดตรวจสอบรายชื่อก่อนวันอบรม  และงดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการหน้างาน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 3507,3508 ,3514    /039-471065
Fax 039-471065

ไฟล์เอกสารแนบ