ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมแล้ว..!! สู่การเป็นเจ้าภาพ 35th WUNCA

วันที่ประกาศข่าว : 18 มกราคม 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 18 มกราคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำโดย รศ.ดร.ทรงศักดิ์. นิ่มกระโทก รองอธิการบดี 
พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร่วมรับสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพการจัดงาน 35th WUNCA 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การดำเนินเครือยข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครังที่ 35
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง