ค้นหาข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมแล้ว..!! สู่การเป็นเจ้าภาพ 35th WUNCA

วันที่ประกาศข่าว : 18 มกราคม 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 18 มกราคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำโดย รศ.ดร.ทรงศักดิ์. นิ่มกระโทก รองอธิการบดี 
พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร่วมรับสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพการจัดงาน 35th WUNCA 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การดำเนินเครือยข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครังที่ 35
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง