ค้นหาข่าว

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2560 วันที่สิ้นสุดประกาศ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 หมายเหตุ แบบรูปรายการสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.gprocurement.go.th

วันที่ประกาศข่าว : 12 ตุลาคม 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานพัสดุ     หน่วยงานที่ลงข่าว : หน่วยงานพัสดุ

ไฟล์เอกสารแนบ