ค้นหาข่าว

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2560 วันที่สิ้นสุดประกาศ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 หมายเหตุ แบบรูปรายการสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.gprocurement.go.th

วันที่ประกาศข่าว : 12 ตุลาคม 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานพัสดุ     หน่วยงานที่ลงข่าว : หน่วยงานพัสดุ

ไฟล์เอกสารแนบ