ค้นหาข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ประกาศข่าว : 4 ตุลาคม 2560    แหล่่งที่มา : สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญชวนข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่

" ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ "

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ในวันที่  20 – 23  ตุลาคม  2560  

ณ  วัดบ้านอ่าง  จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการ 

วันที่  20 - 22 ตุลาคม  2560  เตรียมตัวอยู่วัด  

วันที่  23  ตุลาคม  2560 เวลา  08.00 น.  ทำการซักซ้อมขานนาค 

เวลา  09.00 น.  เวียนโบสถ์ และขอบรรพชาอุปสมบท  ตลอดวัน

วันที่  22 ตุลาคม  2560   เวลา  14.00 น. ปลงผมนาค

วันที่ 23 ตุลาคม  2560    เวลา  08.00 น. นำนาคเข้าอุปสมบท

วันที่ 27  ตุลาคม  2560            เวลา 08.00  น.  ทำพิธีลาสิขาบท

หมายเหตุ :  วันที่อุปสมบทไม่ถือว่าเป็นวันลาหยุด ตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๖๔