ค้นหาข่าว

ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์

วันที่ประกาศข่าว : 4 ตุลาคม 2560    แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์

เอกสารที่ต้องยื่น
1.  บันทึกข้อความ จำนวน 1 ฉบับ
2.  แบบขอรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย จำนวน 1 ชุด  ( ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนฯได้ที่นี่ )
3. เอกสารประกอบการสอน จำนวน 3 เล่ม และตำรา/งานวิจัย/หนังสือ จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผนซีดีไฟล์เอกสารอย่างละ 1 ชุด
4.  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การแต่งตั้ง และการให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ โดยรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2555 โดยรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ ดาวน์โหลดระเบียบมหาวิทยาลัยฯได้ที่นี่ )