ค้นหาข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการประเภทคณาจารย์

วันที่ประกาศข่าว : 3 ตุลาคม 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการประเภทคณาจารย์