ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดอบรม หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework

วันที่ประกาศข่าว : 24 กุมภาพันธ์ 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดอบรม หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่โทรสาร  039 471065 หรือ E-Mail : arc@rbru.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็มตามจำนวนที่กำหนดโดยจะพิจารณาตามลำดับก่อนหลังเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น

ไฟล์เอกสารแนบ