ค้นหาข่าว

คณะครุศาสตร์เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559

วันที่ประกาศข่าว : 6 มกราคม 2560    แหล่่งที่มา : คณะครุศาสตร์     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยวิธีเทียบโอนทดสอบ หรือฝึกอบรม มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน โดยได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพจากคุรุสภาแล้วหรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรอง
ค่าสมัครสำหรับการอบรม มาตรฐานละ 2,000 บาท

สมัครด้วยตนเองโดยติดต่อขอรับใบสมัครที่คณะครุศาสตร์ อาคาร 1 พร้อมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครตามข้อ 3 (สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ) และชำระเงินค่าสมัครที่กลุ่มงานการเงิน อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี