ประชุมสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร36) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานการประชุมสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก ที่กำลังจะหมดวาระลง เพื่อที่จะได้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ฯ พร้อมทั้งมีความสามารถประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ไกล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการบริหารคณะและสำนักให้มีความแข็งแกร่งด้านวิชาการและสามารถช่วยสนับสนุนภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยได้อย่างดี
ประชุมสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก
ประชุมสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก
ประชุมสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก
ประชุมสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก
ประชุมสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก
ประชุมสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก
ประชุมสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก
ประชุมสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก
ประชุมสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก
ประชุมสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก
ประชุมสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก
ประชุมสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก
1
ทั้งหมด : 12 ระเบียน / 1 หน้า