นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ลานประชาธิปไตย คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานันท์ สิทธิจินดาร์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน" ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จดังจะเห็นได้จากกิจกรรม โครงการที่เกิดขึ้นกว่า 10 โครงการ จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกท่านที่มีโอกาสได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และหวังว่าในอนาคตทุกท่านจะได้ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องต่อไป
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการการเมืองภาคพลเมือง "้เรียนเพื่อขับ ขับเพื่อเคลื่อน"
1
ทั้งหมด : 16 ระเบียน / 1 หน้า