รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 19 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดการรายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรง และจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษารวมกันทั้งสิ้นประมาณ 2000 คน หน่วยงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจึงดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองให้ได้รับความสะดวกอย่างเต็มที่ อีกทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมคณาจารย์และนักศึกษาทุกสนามสอบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความประทับใจแก่ผู้ที่มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในครั้งนี้
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
รายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรงและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
1
ทั้งหมด : 18 ระเบียน / 1 หน้า