อัตลักษณ์ (Identity)

รำไพฯ

“บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ” ภาษาอังกฤษใช้ว่า “Graduates Manage Wisely”

หมายความว่า ผู้ที่เป็นบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมบ่มเพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับสูง จึงเป็นผู้ที่มีระดับสติปัญญาในการบริหารจัดการทุกสิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา มหาวิทยลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแห่งความรู้ที่สำคัญของท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน บัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้รับการศึกษาอบรม ฝึกฝนเคี่ยวกรำอย่างหนัก ได้รับการหล่อหลอมให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาทุกอย่างได้ดีจนตกผลึก นำไปสู่ความมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเองและผู้อื่นได้อย่างดียิ่ง จนประสบความก้าวหน้าในวิชาชีพอันเป็นประจักษ์ชัดโดยทั่วไป

ในขณะเดียวกันก็นนับได้ว่าสอดคล้องถึงการที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฒโน) ปัจจุบันอายุ 99 ปี พรรษา 78 ปี เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ประทานคติธรรมประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2533 เป็นภาษาบาลีว่า “ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธติ” ซึ่งแปลว่า “บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

รำไพฯ

“ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคตะวันออก” ภาษาอังกฤษใช้ว่า "Wisdom of the East"

หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในภาคตะวันออก ที่มีชื่อเสียงเกริกไกร มีหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ อันหลากหลายและลุ่มลึก สามารถผลิตบัณฑิตเพื่อนำความรู้ดังกล่าวได้รับใช้ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ จนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปในภาคตะวันออกอย่างกว้างขวาง

ที่มา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 พระราชทานวังสวนบ้านแก้ว อันเป็นวังที่ประทับและที่ทรงงานส่วนพระองค์ จำนวน 720 ไร่ 3 งาน อันเปรียบประดุจปฐมบทของการสร้างองค์ความรู้อันทรงคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัฒนธรรม สังคม การบริหารจัดการ ฯลฯ โดยพระองค์ทรงเปรียบประดุจองค์บรมครู ผู้ชี้นำการนำศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้มาสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันออก จนกระทั่งวังสวนบ้านแก้วได้แผ่กิ่งก้านสาขาอันโอฬารนำไปสู่ความเป็นวิทยาลัยครูจันทบุรี วิทยาลัยรำไพพรรณี สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการฝึกสอนในหลักสูตร และสาขาวิชาการต่างๆ อันเป็นความต้องการของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น สรรสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และมีภูมิธรรมออกไปรับใช้ประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติอยู่อย่างไม่จบสิ้น ในห้วงระยะเวลา 40 ปี จนได้รับการกล่าวขวัญจากประชาชนว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นศักดิ์ศรีทางวิชาการแห่งบูรพาทิศอย่างแท้จริง

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
จำนวนผู้เข้าชม 288,496 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru