การรับนักศึกษา

นักศึกษาปัจจุบัน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรปริญญาเอก

รำไพฯ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนและคุณสมบัติทั่วไปผู้เข้าศึกษา

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. 3 ปี) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๙
4. มีประสบการณ์ในการทำวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต
5. มีโครงร่างงานวิจัยด้านการบริหารการศึกษามานำเสนอในวันสอบสัมภาษณ์
6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 3 ปี สาขาวิชาสหวิทยการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๙
3. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระบบการศึกษา

เปิดสอน แบบ ๒ (๒.๑) และ แบบ ๒.๑ ภาคพิเศษ เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า - ชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าจบการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 5 ฉบับ
5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท (Transcript) จำนวน 5 ฉบับ
6. สำเนาเอกสารแสดงผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) จำนวน 5 ฉบับ
7. รูปถ่ายแบบสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
8. เอกสารเพิ่มเติม สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) จำนวน ๑ ฉบับ

การติดต่อสอบถามรายละเอียด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาคารเรียนรวม ชั้น 6 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-3931-9111 ต่อ 1138
โทรศัพท์และโทรสาร : 0-3947-1061rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10105 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru