การรับนักศึกษา

นักศึกษาปัจจุบัน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรปริญญาตรี

rambhai Barni Rajabhat University

หลักสูตรที่เปิดสอน

คุณสมบัติทั่วไป

1. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ต้องเป็นกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณบัติตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
3. การรับสมัครและรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีไม่ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 2. ผู้สมัครบางสาขาวิชาจะต้องมีพื้นฐานความรู้และคุณสมบัติเฉพาะ ตามข้อกำหนดของสาขาวิชานั้น ๆ

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

1. มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท่าช้างในระยะปรากฏอาหารที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
2. มีความประพฤติเรียบร้อย
3. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
4. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

1. มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท
3. ไม่เคยมีประวัติเป็ผู้มีบุคลิกภาคผิดปกติ อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพ

การเลือกสาขาวิชา

1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 สาขาวิชา
- ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวิชา (ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้) หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกได้เข้าศึกษาแล้ว และมหาวิทยาลัยของสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าสมัครไมว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- การสมัครสาขาวิชาในอันดับที่ 2 จะต้องไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต

รับสมัครได้ที่

1. กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 36 ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
2. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://assess.rbru.ac.th/admission

หลักฐานการรับสมัคร

1. ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ใบแสดงผลการเรียนฉบับจริง (4 หรือ 5 ภาคเรียน) สำหรับปริญญาตรี 4 และ 5 ปี, (2 ภาคเรียน) สำหรับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง พร้อมสำเนาขนาดเอ 4 (สำเนาจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน) จำนวน 1 ฉบับ
4. ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล ต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนาขนาดเอ 4 (สำเนาจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน) จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

1. เลือกสมัครหนึ่งสาขาวิชา/ หนึ่งแขนงวิชา/ หนึ่งวิชาเอก 200 บาท
2. เลือกสมัครสองสาขาวิชา/ สองแขนงวิชา/ สองวิชาเอก 300 บาท
rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10105 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru