ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รำไพฯ

ค่านิยม(Core Values)

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 (ผลิตบัณฑิต)

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจที่ 2 (วิจัย)

วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 3 (บริการวิชาการ)

ให้บริการวิชาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

พันธกิจที่ 4 (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

พันธกิจที่ 5 (การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล)

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการวิชาการ ให้ยั่งยืน สู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองกับการพัฒนาประเทศโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูอย่างมืออาชีพ
2. การสร้างคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำ
3. การยกมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่น
4. การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา สร้างคุณค่าให้กับท้องถิ่นและสังคม
5. การปฏิรูปการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยความยืดหยุ่น โปร่งใสสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategic Issue 1)

การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองกับการพัฒนาประเทศโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูอย่างมืออาชีพ กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์

1. ปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความเป็นสหวิทยาการหรือหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
3. การเปิดหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างประเทศ
4. เพิ่มการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน
5. จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการพบกับบัณฑิต เพื่อสร้างโอกาสในการได้งานทำ หรือจัดอบรม/แนะแนวเพื่อสร้างอาชีพ
6. ผลิตบัณฑิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ (สมรรถนะด้านวิชาชีพครูและด้านคู่ธรรม จริยธรรม)
7. บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษา
8. พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ และนักวิชาการในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (Strategic Issue 2)

การสร้างคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำ

กลยุทธ์

1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิชาการ
2. สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
3. สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ (area base research)
4. ส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่นสู่การนำไปใช้ประโยชน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (Strategic Issue 3)

การยกมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่น

กลยุทธ์

1. บูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
2. สร้างระบบและกลไกบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
3. ส่งเสริมบุคลากรดำเนินงานแบบทีมในการให้บริการวิชาการตอบสนองต่อชุมชนท้องถิ่น
4. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
5. เพิ่มช่องทางการหารายได้จากภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (Strategic Issue 4)

การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา สร้างคุณค่าให้กับท้องถิ่นและสังคม

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมให้วังสวนบ้านแก้วเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว
2. สร้างค่านิยมด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
3. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภายนอกให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 (Strategic Issue 5)

การปฏิรูปการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยความยืดหยุ่น โปร่งใสสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy)

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. เร่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย
3. นำการบริหารจัดการโดยนำหลักเกณฑ์ Green University มาใช้
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบสาสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
5. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานในระดับอาเซียนและนานาชาติ
6. เพิ่มช่องทางการหารายได้จากภายนอก
7. เพิ่มศักยภาพและพัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งผู้บริหารรุ่นใหม่ และบุคลากรมหาวิทาลัยในด้านวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารและทักษะทางภาษา
8. ผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10105 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru