คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รำไพฯ

อธิการบดี

รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รองอธิการบดี

รำไพพรรณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รำไพพรรณี
รองศาสตราจารย์ พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รำไพพรรณี
อาจารย์เอกชัย กิจเกษาเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริชัย ประทีปฉาย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รำไพพรรณี
อาจารย์นคร เผือกนำผล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดี

รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร
ผู้ช่วยอธิการบดี
รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วยากร อุดมโภชน์
ผู้ช่วยอธิการบดี
รำไพพรรณี
อาจารย์ ดร. จักรพันธ์ วงษ์พา
ผู้ช่วยอธิการบดี
รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี
ผู้ช่วยอธิการบดี

คณบดี

รำไพพรรณี
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
คณบดีคณะครุศาสตร์
รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ เผือกนำผล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ ไพบูลย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา บุญโรจน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาณี นิยมกิจ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รำไพพรรณี
อาจารย์เดชา วงศ์แก้ว
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รำไพพรรณี
อาจารย์ ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต
คณบดีคณะนิติศาสตร์
รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รำไพพรรณี
อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร
คณบดีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
รำไพพรรณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้อำนวยการสำนัก

รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สุวรรณา
ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์มาศ สุขกสิ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รำไพพรรณี
นายภูวดล บัวบางพลู
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
รำไพพรรณี
นางสาวอรสา อ่อนถาวร
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10105 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru