สัญลักษณ์สำนักงานสีเขียว

Green University Rambhai Green University Rambhai

คำขวัญสำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ Green University

โครงการสำนักงานสีเขียว

- ระบุประเด็นและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม,ทร 2559
- เปรียบเทียบ GHG ม.ค - ก.ค. 2559
- ทะเบียนกฏหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม 2559
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ม.ค. - ก.ค. 2559
- การใช้พลังงานและทรัพยากร ปี 2559 มค. - กค. 2559
- นโยบายสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2559
- นโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2558
- นโยบายกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีี
- คู่มือการประเมินสำนักงานสีเขียว
- โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- กรมควบคุมมลพิษ
- ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมวดสินค้าตลับหมึก
- ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- มาตรฐาน 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีี
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มาตรฐาน 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- สติกเกอร์รณรงค์ประหยัดพลังงาน

ภาพกิจกรรมสำนักงานสีเขียว

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูด้านการบริหารจัดการ “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (zero wast...
โครงการทบทวน ปรับปรุง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561...
ผู้บริหารร่วมรณรงค์ปั่นจักรยานในมหาวิทยาลัย...
โครงการ “เสริมสร้างวัฒนธรรมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับหน่วยงาน 60”...
อบรมเกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560...
โครงการพัฒนาศักยภาพงานแม่บ้านประจำสำนักงาน รุ่นที่ 2...
ประชุมโครงการประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2560...
การอบรมการดำเนินงานและการประเมิน 5 ส....
โครงการอบรมพัฒนา “ผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว รุ่นที่ 2”...
โครงการ "มหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียวสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1 "...
โครงการอบรม “การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การคิดคำนวณ Carbon footprint” 24มกรา...
สรุปผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวของแต่ละสำนักคณะ 6 มกราคม 2560...
1 2 3 ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 33 กิจกรรม / 3 หน้า
rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10105 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru