ติดต่อ

รำไพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111-3 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
มือถือ : 086-4403011
เว็บไซต์ : http://www.rbru.ac.th

คณะครุศาสตร์

ที่ตั้ง : อาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร 1)
โทรศัพท์ : 039-471071, 039-319111-3 ต่อ 8101
มือถือ : -
เว็บไซต์ : http://www.edu.rbru.ac.th

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ที่ตั้ง : อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 22)
โทรศัพท์ : 039-471073, 039-319111-3 ต่อ 2210
มือถือ : 086-4815483
เว็บไซต์ : http://www.agricul.rbru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9 )
โทรศัพท์ : 039-471060 หรือ 039-319111-3 ต่อ 8771,8772
มือถือ : 086-4403051
Email : science@rbru.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.science.rbru.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ตั้ง : อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3 )
โทรศัพท์ : 039-471079, 039-319111-3 ต่อ 8311
มือถือ : 086-4403109
เว็บไซต์ : http://www.social.rbru.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ

ที่ตั้ง : อาคารคณะวิทยาการจัดการ
โทร : 039-319111-3 ต่อ 1330 โทรสาร : 039-471080
มือถือ : 086-4403163
เว็บไซต์ : http://www.manage.rbru.ac.th

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ตั้ง : อาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 4)
โทร : 039-319111-3 ต่อ 8441-2 โทรสาร : 039-471058
มือถือ : 086-4457337
Email : csit.rbru@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.csit.rbru.ac.th

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ตั้ง : อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 8)
โทร : 039-471062, 039-319111-3 ต่อ 8801 โทรสาร : 039-471062
มือถือ : 086-4403058
เว็บไซต์ : http://www.industry.rbru.ac.th

คณะนิติศาสตร์

ที่ตั้ง : อาคารนิติศาสตร์ ชั้น 1 (อาคาร 10)
โทร : 039-471471, 039-319111-3 ต่อ 1133 โทรสาร : 039-471471
มือถือ : 086-4403210
เว็บไซต์ : http://www.law.rbru.ac.th

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

ที่ตั้ง : อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ (อาคาร 18)
โทร : 039-319111-3 ต่อ 8813
มือถือ : 088-2781612
เว็บไซต์ : http://www.gemandart.rbru.ac.th

คณะนิเทศศาสตร์

ที่ตั้ง : อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 11) ชั้น 3-4
โทร : 039-471063, 039-319111-3 ต่อ 1109 แฟกซ์ : 039-471063
มือถือ : 086-4457171
เว็บไซต์ : http://www.com-arts.rbru.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35)
โทร : 039-471052,039-319111-3 ต่อ 3514
มือถือ : 086-4403216
เว็บไซต์ : http://www.aritc.rbru.ac.th

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ที่ตั้ง : อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม
โทร : 039-471064, 039-319111-3 ต่อ 7000-1
มือถือ : 086-4402867
เว็บไซต์ : http://www.arts.rbru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 100 ล้าน) (อาคาร 36) ชั้น 5
โทร : 039-471056, 039-319111-3 ต่อ 3505,3515 แฟกซ์ 039-471056
มือถือ : 086-4402639
เว็บไซต์ : http://www.rbru.ac.th/org/research

สำนักงานอธิการบดี

ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 100 ล้าน) (อาคาร 36) ชั้น 3
โทร : 039-471069, 039-319111-3 ต่อ 3621
มือถือ : 086-4400287
เว็บไซต์ : http://www.atikarn.rbru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย

ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวม ชั้น 6 (อาคาร 10)
โทร : 039-319111-3 ต่อ 1138 แฟกซ์ : 039-471061
มือถือ : 086-8336601
เว็บไซต์ : http://www.grad.rbru.ac.th

กองบริการการศึกษา

ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ชั้น 1-2
โทร : 039-471070, 039-319111-3 ต่อ 8401-5, 8416 แฟกซ์ : 039-471070
มือถือ : 089-8337541, 089-8337143, 086-4403201
E-mail : reg@rbru.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.service.rbru.ac.th

กองพัฒนาศึกษา

ที่ตั้ง : อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า)
โทร : 039-335410, 039-319111-3 ต่อ 8441-2 แฟกซ์ : 0 3933 5410
มือถือ : 086-4402974
E-mail : reg@rbru.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.studev.rbru.ac.th

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 36
โทร : 039-391111 ต่อ 8201
เว็บไซต์ : http://www.coop.rbru.ac.th

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมริมกรีน

ที่ตั้ง : อาคารโรงแรมริมกรีน
โทร : 039-471050-1, 039-319111-3 ต่อ 7110
เว็บไซต์ : http://www.rimgreen.rbru.ac.th
rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10105 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru