ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

โครงการ Book for you โครงการที่ส่งเสริมการอ่าน โดยจัดให้บริการ ณ หอพักหญิง 1

วันที่ประกาศข่าว : 15 กุมภาพันธ์ 2560    แหล่่งที่มา : หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ     หน่วยงานที่ลงข่าว : หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ

ประชาสัมพันธ์โครงการ Book for you


หอสมุดกลาง  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ  ได้จัดทำโครงการ Book for you  ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการอ่าน  โดยจัดให้บริการ  ณ  หอพักหญิง 1   เพื่อเป็นแรงกระตุ้น จูงใจ ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร มีนิสัยรักการอ่าน  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด