การประชุมโครงการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการคลินิกวิจัย : งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 36301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมโครงการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการคลินิกวิจัย : งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์มาศ สุขกสิ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักวิจัยเป็นอย่างดี
การประชุมโครงการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการคลินิกวิจัย : งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
การประชุมโครงการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการคลินิกวิจัย : งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
การประชุมโครงการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการคลินิกวิจัย : งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
การประชุมโครงการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการคลินิกวิจัย : งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
การประชุมโครงการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการคลินิกวิจัย : งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
การประชุมโครงการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการคลินิกวิจัย : งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
การประชุมโครงการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการคลินิกวิจัย : งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
การประชุมโครงการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการคลินิกวิจัย : งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
การประชุมโครงการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการคลินิกวิจัย : งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
การประชุมโครงการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการคลินิกวิจัย : งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
1
ทั้งหมด : 10 ระเบียน / 1 หน้า