การประชุมแนวทางการจัดทำรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร36) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมแนวทางการจัดทำรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ กองบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
การประชุมแนวทางการจัดทำรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
การประชุมแนวทางการจัดทำรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
การประชุมแนวทางการจัดทำรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
1
ทั้งหมด : 3 ระเบียน / 1 หน้า